About NSAS

Edited volume on state audit in the Nordic countries


In 2017, an edited volume on state audit was published by the Swedish publisher Studentlitteratur. Auditors, Auditors-General, researchers, and members of Parliament contribute with chapters in this book.

Order the book here or read more about it.

Denna hemsida administreras av Louise Bringselius, Lunds universitet, Sverige

En mötesplats där vi diskuterar utmaningar och framtida kunskapsbehov i den statliga revisionen, med särskilt fokus på de nordiska ländernaI många länder är de offentliga finanserna idag ansträngda. Man är därför mer beroende än någonsin av väl fungerande institutioner för granskning och utvärdering av det arbete som utförs i den offentliga förvaltningen, inte minst med avseende på effektivitet. En pelare i parlamentens kontrollmakt är i dessa sammanhang de oberoende revisionsorgan som internationellt brukar betecknas Supreme Audit Institutions eller National Audit Offices. I de fem största nordiska länderna heter dessa myndigheter Riksrevisionen (Sverige), Rigsrevisionen (Danmark), Riksrevisjonen (Norge), Ríkisendurskoðun (Island), respektive Statens revisionsverk (Finland).


Dessa revisionsorgan utför i regel såväl finansiell revision som effektivitetsrevision. Medan den finansiella revisionen sällan blir föremål för så mycket debatt, gäller motsatsen effektivitetsrevisionen. Det beror bland annat på att det finns större utrymme för olika tolkningar av uppdraget inom effektivitetsrevision, men det kan också förklaras av att denna typ av revision ligger närmare politiken.


Det har länge varit brist på fora där forskare, praktiker och politiker med intresse för, eller erfarenhet från, den statliga revisionen kan mötas. Trots att denna revision brukar tillmätas ett stort demokratiskt värde, är forskningen också begränsad. Mot denna bakgrund har vi valt att inrätta denna konferens, som kommer vara regelbundet återkommande och alternera mellan parlament och universitet i de nordiska länderna. Vår förhoppning är att den ska bidra till en ökad förståelse för fältet, locka fler att forska på området samt öka kontaktytorna inom och mellan länder och sektorer.


Initiativtagare till konferensen är docent Louise Bringselius, vid Lunds universitet. Det första seminariet av detta slag arrangerades därför i Lund, den 6 april 2016. Riksrevisorerna från samtliga fem länder medverkade, liksom seniora forskare och företrädare för parlamenten. Konferensen hölls på de skandinaviska språken (svenska/danska/norska), med undantag för ett par inlägg på engelska.


Samordning/kontakt


Vid frågor om konferensen, vänligen kontakta Louise Bringselius, vid Lunds universitet, Sverige.
Welcome!


This is a biannual meeting place for researchers, policy-makers, auditors and public officials where we discuss current challenges and new avenues in state audit. Our primary focus is the Nordic countries.


The first conference was held in Sweden in 2016.