Bok

Samlingsvolym publicerad 2017:

Den statliga revisionen i Norden:

Forskning, praktik och politik


En helt ny och unik bok om den statliga revisionen, som samlar perspektiv från forskning, praktik och politik.

Förlag: Studentlitteratur.

Tryckbidrag: Riksbankens jubileumsfond.

Redaktör: Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet.

Boken är skriven på de skandinaviska språken (danska/norska/svenska).

Ev vinst går till UNICEF.


Beställ boken här.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Förord

Författarpresentationer


Inledning

Louise Bringselius, Lunds universitet


Sverige

Revisionens perspektiv

Margareta Åberg, riksrevisor vid Riksrevisionen

Parlamentariska perspektiv

Del 1: Jörgen Hellman, ordf. Riksrevisionens parlamentariska råd, Sveriges riksdag

Del 2: Andreas Norlén, ordf. Konstitutionsutskottet, Sveriges riksdag

& Björn von Sydow, vice ordf. Konstitutionsutskottet, Sveriges riksdag

Svensk forskning

Louise Bringselius, Lunds universitet & Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet


Danmark

Revisionens perspektiv

Lone Ström, riksrevisor vid Rigsrevisionen

Parlamentariska perspektiv

Peder Larsen, formand Statsrevisorerne, Folketinget

Dansk forskning

Peter Triantafillou, Roskilde universitet


Finland

Revisionens perspektiv

Tytti Yli-Viikari, riksrevisor vid Statens revisionsverk

Parlamentariska perspektiv

Eero Heinaluoma, Talman vid Finlands riksdag

Finsk forskning

Tiina Riihilahti, Jarmo Vakkuri & Lasse Oulasvirta, Tampere universitet


Norge

Revisionens perspektiv

Per-Kristian Foss, riksrevisor vid Riksrevisjonen

Parlamentariska perspektiv

Michael Tetzschner, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Stortinget

Norsk forskning

Åge Johnsen & Kristin Reichborn-Kjennerud, Högskolen i Oslo og Akershus


Island

Revisionens perspektiv

Sveinn Arason, riksrevisor vid Rikisend

Parlamentariska perspektiv

Ögmundur Jonasson, ordförande Konstitutions- och kontrollutskottet, Altinget

Isländsk forskning

Ómar H. Kristmundsson & Gestur Pall Reynisson, Islands universitet


Jämförande studier och andra teman

Forvaltningsrevisjonens virkninger: En sammenligning av fire nordiske land

Åge Johnsen, Thomas Carrington, Kim Klarskov Jeppesen, Kristin Reichborn-Kjennerud, Jarmo Vakkuri

Medborgerligt deltagande i offentlig revision

Oskar Karnebäck, Riksrevisionen

Et komparativt studie af fire nordiske statslige revisionsorganers rapportering til parlamenterne

Rolf Elm-Larsen, Copenhagen Business Schoool

God statlig revisionen - en fråga om reglering, men också om revisionsmyndighetens inre liv

Louise Bringselius, Lunds universitet


Författare

 


Andreas Norlén, ordförande Konstitutionsutskottet, Sveriges riksdag


Björn von Sydow, vice ordf Konstitutionsutskottet, Sveriges riksdag


Eero Heinaluoma, talman i Finlands riksdag


Gestur Pall Reynisson, Islands universitet


Jarmo Vakkuri, professor vid Universitetet i Tampere, Finland


Jörgen Hellman, ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd, Sveriges riksdag


Kim Klarskov Jeppesen, prof vid Copenhagen Business School, Danmark


Kristin Reichborn-Kjennerud, fil dr vid Högskolan i Oslo och Åkershus, Norge


Lasse Oulasvirta, professor vid Universitetet i Tampere, Finland


Lone Ström, riksrevisor på Rigsrevisionen, Danmark


Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet, Sverige


Margareta Åberg, riksrevisor på Riksrevisionen, Sverige


Michael Tetzscher, bitr ordförande för Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Stortinget, Norge


Ómar H. Kristmundsson, Islands universitet


Oskar Karnebäck, Senior Internat. Advisor, Riksrevisionen


Peder Larsen, ordförande i Statsrevisorerne, Folketinget, Danmark


Per-Kristian Foss, Riksrevisor vid Riksrevisjonen i Norge


Peter Triantafillou, prof vid Universitetet i Roskilde


Rolf Elm-Larsen, extern lektor Copenhagen Business School, Danmark


Shirin Ahlbäck Öberg, docent vid Uppsala universitet, Sverige


Sveinn Arason, riksrevisor vid Rikisend, Island


Tiina Riihilahti, Tampere Universitet, Finland


Thomas Carrington, ek dr vid Stockholms universitet, Sverige


Tytti Yli-Viikari, Riksrevisor på Statens Revisionsverk i Finland


Åge Johnsen, professor i offentlig politik vid Högskolan i Oslo och Åkershus


Ögmundur Jonasson, ordf Konstitutions- och kontrollutskottet, Altinget
Om boken


Den parlamentariska revisionen utgör en av pelarna i parlamentens kontrollmakt gentemot den verkställande makten, dvs regeringen. Som sådan utgör den en viktig del av demokratin. Eftersom den parlamentariska revisionen ska fungera som medborgarnas ögon på makten bör den inte bara vara av intresse för de organisationer som den direkt berör, utan också för en bred allmänhet.


Med den här boken vill vi öka intresset och förståelsen för den parlamentariska revisionen i de fem största nordiska länderna och stimulera forskningen på området. Vi vill bidra till att skapa en ökad dialog mellan forskning, praktik och politik, när det gäller den parlamentariska revisionen, samt mellan olika nordiska länder.


För en intresserad allmänhet erbjuder boken en intressant inblick i de utmaningar som olika aktörer ser för revisionen framöver och de visioner man har inför framtiden. Ytterst handlar den parlamentariska revisionen om att definiera vad som utgör en god prestation i staten. Det är en fråga som berör oss alla.